openings101.org
1.e4e52.Nf3Nc63.Bc4Bc54.O-ONf65.d4!?Bxd4!6.Nxd4Nxd47.f4
7.Bg5!?h6
7...Ne6
8.Bh4
8.f4!?hxg59.fxe5Nc610.exf6gxf6
8.Bxf6Qxf69.Nc3Ne6
9...c610.f4O-O
10.Nb5a611.Bxe6axb512.Bb3O-O13.Qd2d614.f4exf415.Rxf4Qe5!
15...Qxb216.Rxf7Rxf717.Rf1
16.Raf1Be6
d6
8...Qe79.f4Qc510.fxe5Nf3+11.Kh1Nxh4
11...Nxe5!? N
12.exf6Qxc413.fxg7
13.Na3?Qc514.Qe1g515.Rf5Nxf516.exf5+Kd817.b4Qd618.Qc3Re819.Nc4Qd520.Re1Re421.Ne5d622.Nxf7+Ke823.Nh8Bxf524.Rf1Kd725.f7Qe526.Qxe5Rxe5
Rg814.Nc3c615.Qd2Qe6?
15...d616.Rae1Be617.Nd5Rxg718.Nf6+Ke719.Qxh6Nxg220.Qxg7Nxe121.Rxe1Qc522.e5Bd5+23.Nxd5+Qxd5+24.Kg1Qd4+25.Kh1Qd5+
15...Ng616.e5Rxg717.Rae1Qb418.Qxh6Qf819.Qg5Qe720.Qh6
16.Nd5!! +-cxd517.exd5Qg618.Qe1+Kd819.Qxh4+Qg520.Qxg5+hxg521.Rxf7Kc722.c4b623.Re1
9.f4Bg4!10.Bxf6
10.Qd2?Nxe4!11.Qxd4exd412.Bxd8Rxd813.f5d514.Bd3g615.fxg6fxg616.h3Be6-+
Bxd111.Bxd8Rxd812.c3
12.Rxd1Nxc213.Nc3
13.f5Nxa114.Na3c6
14...d5
15.Rxa1Ke716.Rd1g6
16...b5
17.f6+Kxf618.Rf1+Kg519.Rxf7Rhf8
19...b520.Bb3a5=/+
Nxa114.Rxa1exf415.Nd5O-O
15...Kd716.Nxf4Rhe817.Bd3Re518.Rf1c619.g3Kc720.Kg2Rd721.h4g5?
21...d5!22.exd5g523.hxg5hxg524.Nh5Rexd525.Bc4Rc526.Bxf7Rd2+27.Kh3Rxb2
16.Nxf4Rfe817.Re1c618.Bb3
18.Kf2Re519.Nd3Re720.Kf3Rde821.Nf2d522.Bd3dxe4+23.Rxe4Rxe424.Nxe4Rd825.Ke3b6=/+
d519.e5Re720.Kf2Rde821.Nd3f6
21...g6
22.exf6Rxe123.Nxe1g6
Be213.cxd4Bxc414.Rc1Ba615.Rxc7O-O!? N
15...exf416.Nc3O-O
16...Rd717.Rc8+Rd818.Rc7Rd7
17.Nd5Rfe818.Re1Bd319.Rxb7
19.Kf2!Rxe420.Rxe4Bxe421.Nxf4
Rxe420.Rd1Be221.Nc3Re3=/+22.Re1Rde823.Rxe2Rxe224.Nxe2Rxe2
15...Rd716.Rc8+Rd8
15...exd416.Nd2Rd717.Rac1Ke7
17...Rf8!18.Nf3Rxc719.Rxc7Kd8
18.Kf2Rd8?!
18...Bb5!
18...Re8
19.Nf3d3
19...Bd3!
20.Ke3Rxc7?
20...f5! ⇆
21.Rxc7+Rd722.Rc3!g623.Nd4Kf624.b4
16.fxe5dxe517.d5f5! =/+
d6
7...Nc6?!8.Bxf7+!Kxf79.fxe5
7...Qe78.fxe5Qxe59.Bf4Qc510.Bxf7+!Kxf711.Be3d612.Bxd4
8.fxe5dxe59.Bg5Qe7!
9...Qd610.Bxf6
10.c3?!Bg4!11.Bxf7+Kxf712.Qxg4Nc2-+
gxf611.Na3!
11.c3Nf5!
9...Bg4?!10.Bxf7+Kxf7∆ ?!11.Qxg4Nxc2?12.Qh5+Ke713.Nc3
10.Na3
10.Nd2Ne611.Bxf6gxf612.c3
12.Qf3Nf413.g3Rg814.Kh1Bg415.Qf2Ne616.Qxf6Qxf617.Rxf6Rd818.Bxe6Bxe619.Rf2Ke7=/+
Rg813.Kh1Nf414.g3Bh315.Rf2Bg4
15...Ne6!
16.Qa4+
16.Qf1Bh317.Qd1Bg4
Bd717.Qb3Nh318.Rff1O-O-O19.Bxf7Rg4
19...Rg720.Bh5Be821.Qd1
20.Nc4?Bc621.Be6+Qxe622.Nb6+Kb8
10.c3Ne611.Bxf6Qc5+
11...gxf6
12.Kh1Qxc413.Bxe5Qb5!?
13...Qxe414.Bxc7O-O
Bd7!11.c3
11.Qd2Ne612.Bxf6gxf613.Qh6Nf414.Kh1O-O-O15.g3Bc616.Rae1Rd417.Qg7Qd818.Qg4+Kb819.Qf3f520.Bd3fxe421.Bxe4Rxe422.Rxe4f523.Rxf4exf4
Ne612.Bxf6gxf613.Qf3
13.Rf2O-O-O14.Qf3Nf415.Qe3Kb816.b4Rhg817.Kh1f518.exf5Bc619.Rg1Nxg220.Rfxg2Rxg2
Nf4!14.g3
14.Kh1h5!15.Nc2
15.g3Nh3
h416.Ne3c617.b4O-O-O18.a4Be619.Rad1Kb820.a5Rhg821.Rxd8+Qxd822.Rd1Qe723.Bf1Rd824.Rxd8+Qxd8
14.Qe3h515.Kh1h416.Rad1a617.Nc2Be618.Bxe6fxe619.Ne1Rd820.Nd3Qd721.Nf2Qg722.Qf3Ke723.Nh3Nxh324.Qxh3Qg525.Qf3Rxd126.Rxd1Rd827.Rxd8Kxd8
Nh3+!
14...Rg815.Kh1Bg416.Qf2Bh317.gxf4Bg2+18.Qxg2Rxg219.Kxg2exf4=/+
19...O-O-O20.Rad1?Rxd121.Rxd1exf4!22.Kf3?!Qc523.Rd4?!Qh5+24.Kxf4Qxh2+25.Ke3Qxb226.Nb5Qc1+27.Ke2a6-+
20.Rxf4O-O-O21.Raf1
21.Re1+/=
Rd2+22.R1f2Rxf2+23.Kxf2Qc5+
23...Qe524.Ke3Qc5+
24.Ke2Qg5?
24...Qh5+
25.Rf2±Qc126.Kd3Qd1+27.Rd2Qf3+28.Kc2Qxe4+29.Bd3
15.Kh1h5!16.Qxf6Qxf617.Rxf6h4!18.gxh4
18.Kg2hxg319.hxg3Ng520.Rh1Rxh121.Kxh1Ke722.Rf2Bg4!23.Kg2f624.Bd3Rd825.Bb1Nh326.Rc2Rd1-+
Rxh419.Rxf7Bc620.Kg2Nf4+21.Kg3Rh3+22.Kg4?!
22.Kf2Rxh2+23.Kg3Rh3+
23...Rxb224.Rxc7Bxe4
24.Kf2Bxe425.Rxc7
25.Rd1Rf3+26.Kg1Nh3+27.Kh2Rxf728.Bxf7+Kxf729.Kxh3Ke6-+
Rf3+26.Ke1Ng2+27.Ke2Rd828.Bb5+Kf829.Rf1Nf4+30.Ke1Re3+31.Kf2Rh3
Bd7+23.Kg5O-O-O-+24.Rd1Rh5+25.Kf6Rh6+26.Kg7Rg6+27.Kh7Rgg8!28.Re7
28.Rfxd7Rh8+29.Kg7Nh5+30.Kg6Rxd731.Rxd7Kxd7-+
Rh8+29.Kg7Nh5+30.Kg6Be8+31.Rxe8Rdxe832.Rd2Nf4+33.Kf6Rh6+34.Kf5Rh5+35.Kf6Rf8+36.Ke7Ng6+37.Ke6Rh738.Rc2Rd739.Nb5